Những tấm gương hiếu học ở vùng đất võ

Câu chuyện về 4 trong số 200 học trò nghèo hiếu học ở tỉnh Bình Định được nhận học bổng Ngăn dòng bỏ học do Báo Tuổi Trẻ tổ chức và công ty Nutifood tài trợ (01/04/2015)